Llengua 1r ESO

Recursos d’aula específics per a Llengua catalana a 1r d’ESO

PELC. Programa Ensenyament de la Llengua Catalana

Diccionari Llengua Catalana (Institut Estudis Catalans)

Diccionari Llengua Catalana Multilingüe

Traductor Apertium

.

BLOGGER

Google Classroom

Google Drive

Google Fotos

.

INTRODUCCIÓ

Qualificació: tres proves escrites cada avaluació, una d’aquestes sobre la lectura obligatòria (3 punts: 1 punt cadascun dels dos exàmens i 1 punt la lectura); expressió oral (2 punts); feina a classe i a casa (4 punts); actitud (1 punt).

S’ha d’aprovar la comprensió i l’expressió escrita (dictat i redacció), la comprensió i l’expressió oral (usos lingüístics a classe, exposició oral i lectura en veu alta), la lectura literària trimestral obligatòria, la feina a classe i a casa (PELC, Blogger i quadern d’activitats) i l’actitud (“Deures dels alumnes”, Capítol III del Títol II del Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears) per aprovar l’avaluació.

PELC: (1) entra al programa i registra’t com a nou usuari fent servir l’adreça amb extensió nom.llinatge@iesjoanalcover.cat, (2) segueix les instruccions del missatge rebut a Gmail, (3) dins el programa, vés a ‘dades personals’, selecciona el centre d’estudi que t’indiqui el professor i pitja el botó ‘afegir’; posteriorment el professor t’assignarà una aula específica on has de fer les activitats indicades a cada tema.

Llibres de lectura obligatòria

Música de poetes: cançons i poesia catalana a Internet

.

PRIMER TRIMESTRE

Tema 1

La comunicació humana (pàg. 1) [PELC] * (gràfic1gràfic2) *. La comunicació humana verbal i no verbal (imatges) *

La conversa: aspectes de comunicació verbal pàgina 1pàgina 2pàgina 3pàgina 4 [PELC] *. La conversa: aspectes de comunicació no verbal (pàg. 1) [PELC] *

Correspondències so / grafia. L’alfabet. El dígraf. La síl·laba 1 / sí·laba 2. El diftong i el hiat [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > ortografia > els sons i les grafies (alfabet: exercici 1; dígrafs: exercici 1; correspondència sons-grafies: exercicis 1-2) + la síl·laba (síl·laba tònica i àtona: exercicis 1-3; separació de síl·labes: exercicis 1-2; diftongs: exercicis 1-2)] *

Les categories gramaticals * [Exercicis: copia la pregunta i contesta al quadern *]

L’ús del diccionari. Tipus de diccionaris *. Diccionri general de la llengua. Diccionari enciclopèdic o enciclopèdia. Diccionari multilingüe / traductor automàtic. Descripció: entrada 1 / entrada 2 * [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > lèxic > diccionaris (exercicis 1-2-3-4)]

Antoni Maria Alcover (dades biogràfiques) [Dictat 1r examen de la 1a avaluació] *

Lectura: Auca d’Antoni Maria Alcover (1862-1932) * (DCVB- Alcover/Moll)

Lectura: Marieta i el mort (rondalla del País Valencià) *

Música de poetes: La Balangueraàudio amb lletra del poema de Joan Alcover, cantat per Maria del Mar Bonet (vídeo amb imatges d’època *) [Versió de Chenoa *; versió coral UIB i Joan Pons *]

Tema 2

Llengua oral i llengua escrita: treballs i apunts *. Diferències entre llengua oral i llengua escrita [Exercicis: copia la pregunta i contesta al quadern (vídeo de la pregunta 7: activitats 1-2-3-4 en línia)]

Com fer una bona presentació. Com dissenyar bones diapositives. Exposició oral (individual): descriu les característiques d’una flor o d’un arbre que t’agradi molt i explica quines sensacions i emocions et transmet (penja la imatge a Blogger: mida gran i alineació esquerra) [Recursos de suport per a la presentació oral: Google Drive Presentacions/Prezi/emaze o format PDF o vídeo (Kizoa)]

L’accentuació: normes d’accentuacióaccent obert i accent tancat [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > ortografia > l’accentuació i la dièresi > accent obert i accent tancat (exercicis 1-2-3-4-9) + normes d’accentuació (exercicis 1-2-3-4-5)] *

El substantiu i l’adjectiu: gènere [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > morfologia > el substantiu i l’adjectiu > gènere (exercicis 1-2-3)] *

L’ús del diccionari: sentit propi i sentit figurat * [Exercici: escriu una frase amb cadascun dels sentits dels exemples que surten a la teoria; al quadern]

Lèxic: la família [PELC] *

Lectura: Auca de Jaume I ‘el Conquistador’ (1208-1276) *

Lectura: El pi de les pinyes d’or (rondalla del Principat de Catalunya) *  [Dictat 2n examen de la 1a avaluació]

Grup (3 alumnes): posau veu a la pantomima Bebès d’El Tricicle (vídeo) *

Joc: troba la paraula amagada (animals; cos humà; roba)

Tema 3

Els tipus de text (I) [PELC] *. Tipus de textos (II) *

El text narratiu (I) *. Estructura de la narració (II)

Lectura: un conte (elegeix el país) [Exercici: escriu un conte o una llegenda; a Blogger]

L’accent diacrític. La dièresi [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > ortografia > l’accentuació i la dièresi > dièresi (exercicis 1-2-3)] *

El substantiu i l’adjectiu: nombre *. Graus de l’adjectiu * [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > morfologia > el substantiu i l’adjectiu > nombre (exercicis 1-2-3)]

Modismes i refranys * [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > lèxic > els modismes i els refranys > modismes i refranys (exercicis 1-2-3-4)]. Refranys més coneguts * [Exercici: tria un refrany i apadrina’l; penja’l, explica’l i defensa’l; a Blogger]

Camp semàntic *: el temps meteorològic; la rosa dels vents * (Els vents del món *, vídeo de la cançó de Maria del Mar Bonet *)

Lectura: Auca dels castellers *. [Castellers de Mallorca * (vídeo). Castellers de Girona * (vídeo). Castellers xinesos 2010 i Xiquets de Hangzhou 2016 * (vídeo). Construcció d’un castell * (vídeo); estructura castell *; lèxic castell *; trobada colles castelleres *]

Música de poetes: La casa que vull, àudio amb lletra del poema de Joan Salvat-Papasseit, cantat per Lluís Llach

Nadales: El caganer (la nadala de TV3; vídeo) *; Un camell d’orient (Manel; vídeo; versió casolana -fragment-, 2m) *; Sense tu, de Teràpia de Shock (vídeo; versió nadala, 4m) * [Exercici: imprimeix el document amb les lletres de les dues primeres cançons i fes l’activitat; al quadern]

Joc: troba la paraula amagada (menjar; beure; colors)

.

SEGON TRIMESTRE

Tema 4

El text descriptiu: característiques de la descripció *. El retrat *

Lectura: descripció d’una escola

Lèxic: el cos humà [PELC] *

El text descriptiu: exercicis (al quadern) *

Comprensió oral [Exercicis PELC > comprensió i composició textos > comprensió de textos > comprensió oral > comprensió de textos orals > exercicis 1-2-3-4-5-6-7] *

Comprensió escrita [Exercicis PELC  > comprensió i composició textos > comprensió de textos >  comprensió escrita > comprensió de textos escrits > exercicis 1-2-3-4-5] *

Els mites i la mitologia * (Teseu, Minotaure, Ariadna, Dèdal i Ícar)

Les vocals a/e àtones [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > ortografia > les vocals > ortografia de a/e àtones (exercicis 1-2-3-4-5)] *

Música popular: Joan Petit (vídeo) *

Determinants: articledemostratiuspossessiusnumeralsquantitatiusindefinits [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > morfologia > els determinants (article: exercicis 1-2-3-6; demostratius: exercicis 1-2; possessius: exercici 1; numerals: exercicis 1-3; quantitatius: exercici 1; indefinits: exercicis 1-2)] *

Paraules derivades: afixos (prefixos, sufixos, infixos; derivació i flexió) [Exercicis PELC  > coneixements gramaticals > lèxic > la formació de paraules  > derivació (exercicis 1-2-3-4-5-6-7)] *

Lectura: El rossinyol [Dictat 1r examen de la 2a avaluació] *

Joc: troba la paraula amagada (família; escola; casa)

Tema 5

Com es fa un esquema? *. Com es fa un resum? * [Exercici: fes un resum de l’article ‘A favor dels guetos’ i valora la qualitat de cadascun dels tres resums; al quadern]

Música de poetes: Cançó amorosa, àudio amb lletra del poema de Tomàs Garcés, cantat per Paco Muñoz

Lèxic: la roba [PELC] *

Comprensió oral [Exercicis PELC > comprensió i composició textos > comprensió de textos > comprensió oral > comprensió de textos orals > exercicis 8-9-10-11-12-13-14-15] *

Exposició oral (per parelles): preparau l’escenificació de la reclamació d’un client que vol tornar el producte comprat a una botiga i que es troba amb un venedor reticent a acceptar la reclamació [OMIC-Palma]

Les vocals o/u àtones [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > ortografia > les vocals > ortografia de o/u àtones (exercicis 1-2-3-4-5)] *

Lectura: Sa cabreta (rondalla de Menorca)

Lectura: un conte (elegeix el país)

Pronoms tònics: personals [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > morfologia > els pronoms > pronoms personals forts (exercici 1)] *

Joc: troba la paraula amagada (natura; ciutat; oficis)

Tema 6

La composició del text: (1) recull d’idees, (2) organització de les idees: presentació gràfica, (3) elaboració de l’esborrany: revisió i redacció definitiva

Exercici esquema i redacció: fes un mapa conceptual del teu grup (professors, assignatures, aules), redacta’n acuradament la descripció del contingut i penja la imatge del mapa conceptual i el redactat a Blogger

Música de poetes: La balada de Luard el mariner, àudio amb lletra del poema de Josep Maria de Sagarra, cantat per Quim Xena

Lèxic: com som (I); com som (II) [PELC] *

Les consonants: p/b, t/d, c/gb/v [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > ortografia > les consonants > p/b, t/d, c/g (exercicis 1-2-3) + b/v (exercicis 1-2-3)] *

Lectura: un conte (elegeix el país)

El verb: base lèxica (lexema) i desinència (morfemes); la conjugació verbal [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > morfologia > el verb > el verb: caracterització (exercici 1)] *

Lectura: El soroll que fan els mosquits [Dictat 2n examen de la 2a avaluació] *

Lectura: Auca de Sant Jordi *

Joc: troba la paraula amagada (eines; esports; aficions)

Tema 7

El còmic

Comprensió escrita [Exercicis PELC  > comprensió i composició textos > comprensió de textos >  comprensió escrita > comprensió de textos escrits > exercicis 6-7-8-9-10] *

Música d’autor: Coses de l’idioma, de La Trinca (lletra) [modismes sense adaptar català-castellà; modismes: equivalències  català-castellà]  *

Lèxic: mitjans de transport [PELC] *

Llegir i comprendre: Tot a punt per volar (Glops inicial, text i exercicis 1-2-3-4)

Lectura. Pere Calders: Quaranta-quatre contes (molt) breus, Invasió subtil, La societat consumida [Exercici: escriu un microconte o un microrelat; a Blogger]

Les consonants: s/z (essa sonora); s/ss/c/ç (essa sorda) [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > ortografia > les consonants > s/z, s/ss/c/ç (exercicis 1-2-3-4)] *

Lectura: Auca del llibre i la rosa * [Exercici: redacta una dedicatòria, sobre amor o amistat, en vers o en prosa, per adjuntar al regal d’un llibre o d’una rosa; a Blogger]

Joc: troba la paraula amagada (accions; temps atmosfèric; temps cronològic)

.

TERCER TRIMESTRE

Tema 8

La diversitat lingüística al món. Les llengües d’Europa. Les llengües romàniques (Vikipèdia puntuació mundial; Google i l’estat del català a la xarxa; dades presència internacional de la llengua catalana) [Exercicis PELC > marc històric, social i cultural > història > les llengües romàniques > llengües romàniques (exercicis 1-2-3)] *

Lèxic: idiomes [PELC] *

Traducció automàtica: Google Traductor (web; text lliure); Apertium; [desastres]

Música d’autor: Qualsevol nit pot sortir el sol, de Jaume Sisa (vídeo animació; entrevista amb Jaume Sisa, 6m; versió en quartet de corda, 3m; versió amb escombra i bosses, 2m) *

Llegir i comprendre: Viatja amb salut (Glops inicial, text i exercicis 1-2-3-4) [Dictat 1r examen de la 3a avaluació]

Les consonants: g/j, tg/tj x/ix, tx/ig [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > ortografia > les consonants > g/j, x/ix, tx/ig (exercicis 1-2-3-4-5)] *

El menjar: productes agroalimentaris localsreceptes.catcuina mallorquina [Exercici: escriu una recepta de cuina i publica-la a Blogger (segueix les indicacions); fes-ne també una versió amb Google Drive Presentacions/Prezi/emaze o format PDF o vídeo (Kizoa) per a exposició oral]

El verb: conjugació verbs regularsformes verbals compostes; conjugació verbs irregulars [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > morfologia > el verb > verbs regulars (exercicis 1-2-3-4-5-6-7)] *

Joc: embarbussaments

Tema 9

Els gèneres literaris * [Exercicis; al quadern*]

Llegeix i comenta a Blogger el següent text sobre la festa de Sant Antoni (digues també quina relació hi trobes amb la festa de Sant Sebastià) *

Lèxic: gentilicis [PELC] *

Les consonants: m/n/nyr/rr [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > ortografia > les consonants > m/n/ny (exercicis 1-2-3-4) + r/rr (exercicis 1-2)] *

Música d’autor: Oda al paper de wàter * de La Trinca (lletra)

El verb: formes no personalsperífrasis verbals [Exercicis; al quadern] *

Lèxic: la roba de vestir (T5); el món de la moda (vídeo -21m- del programa ‘caçadors de paraules’)

Grup (2 alumnes): posau veu a una de les següents pantomimes d’El Tricicle: Terrífic (vídeo) * o Esquís (vídeo) *

Tema 10

Iniciació a la mètrica catalana. Anàlisi dels aspectes formals (estrofes, mètrica i rima) del poema Terra natal * de Marià Villangómez i la cançó popular mallorquina Jo som feliç

Poesia visual: crea un poema visual amb PIXLR o l’editor de dibuixos de Google Drive i penja’l a Blogger (exemples a Google Fotos)

Les consonants: l/l·l/llh [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > ortografia > les consonants > l/l·l/ll (exercicis 1-2-3-4); h (exercicis 1-2)] *

Sintaxi: modalitats de l’oració *; penja a Blogger dos exemples amb cadascuna de les quatre modalitats de l’oració

Música d’autor: La cançó del soldadet (vídeo amb lletra i sense lletra), de Manel [Glops intermedi, exercicis 1-2-3-4] + Bon dia!, d’Els Pets i lip-dub dels alumnes de 1r curs 2010-2011 (en autobús amb Lluís Gavaldà, 6m; versió en quartet de corda, 2m; imitant ocells, 2m; la bateria, 3m) *

Tema 11

El text teatral *; Acorar, de Toni Gomila (fragments; vídeo) * [Exercicis; en línia *]

Signes: apòstrofguionetpuntuaciómajúscules i minúscules [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > ortografia > signes > apòstrof (exercicis 1-2) + guionet (exercicis 1-2) + puntuació (exercicis 1-2-3) + majúscules i minúscules (exercicis 1-2)] *

Lectura: Miralls que han fet història [Dictat 2n examen de la 3a avaluació; amb exercicis, al quadern] *

Lèxic: la casaestris de cuina; la cambra de bany [PELC] *

Lectura (amb exercicis, a Blogger): Una criatura de costums fixos *

Escoltar i comprendre: La publicitat (Glops inicial, vídeo 5m i exercicis 1-2-3-4; en línia)

Música d’autor i de sèrie (Polseres vermelles): Fil de llum, d’Andreu Rifé (vídeo) *; Sense tu, de Teràpia de Shock (vídeo; versió a l’estudi, 4m) * [Glops inicial, exercicis 1-2-3-4; en línia]

.

Anuncis

Deixa un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s