Llengua 3r ESO

Recursos d’aula específics per a Llengua catalana a 3r d’ESO

Diccionari Llengua Catalana (Institut Estudis Catalans)

Diccionari Llengua Catalana Multilingüe

Traductor Apertium

PELC. Programa Ensenyament de la Llengua Catalana

Música de poetes: cançons i poesia catalana a Internet

.

BLOGGER

Google Classroom

Google Drive

Google Fotos

.

INTRODUCCIÓ

Qualificació: tres proves escrites cada avaluació, una d’aquestes sobre la lectura obligatòria (4 punts: 1,5 punts cada examen i 1 punt la lectura); expressió oral (2 punts); feina a classe i a casa (2 punts); competències i actituds (2 punts).

S’ha d’aprovar la comprensió i l’expressió escrita (dictat i redacció), la comprensió i l’expressió oral (usos lingüístics a classe, exposició oral i lectura en veu alta), la lectura literària trimestral obligatòria, la feina a classe i a casa (inclou Google Drive, Blogger i quadern d’activitats) i les competències i les actituds (“Deures dels alumnes”, Capítol III del Títol II del Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears) per aprovar l’avaluació.

.

Llibres de lectura obligatòria

.

1a avaluació > Tema 1 // Tema 2

2a avaluació > Tema 3 – Tema 4 // Tema 5 – Tema 6

3a avaluació > Tema 7 – Tema 8 // Tema 9 – Tema 10 – Tema 11

.

PRIMER TRIMESTRE

Tema 1

La narrativa [EXERCICI > grup de quatre alumnes; creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol Tema 01. La narrativa i aportau informació, de manera ordenada, sobre els següents aspectes: a) característiques del gènere narratiu, b) les tècniques narratives, c) l’estructura de la trama, d) el punt de vista, e) el narrador o veu narrativa, f) els personatges, g) el temps, h) l’espai, i) els gèneres narratius; quan acabeu l’activitat compartiu el document amb el vostre professor amb permís d’editar]

Les correspondències so / grafia *. L’alfabet *. El dígraf *. La síl·laba (tònica i àtona) *. La síl·laba (separació) *. El diftong i el hiat *. Les normes d’accentuació * [EXERCICIS > a partir del text sobre l’edifici de l’IES Joan Alcover *, indica, al quadern: a) cinc mots que no presentin correspondència exacta so-grafia en el català de Mallorca, b) deu mots que duguin dígraf, diferenciant entre (1) cinc mots en què podem separar el dígraf en dues síl·labes independents, (2) cinc mots en què no es pot separar el dígraf en síl·labes diferents, c) tots els mots amb diftong, diferenciant entre: (1) mots amb diftong creixent, (2) mots amb diftong decreixent, d) tres mots amb hiat, e) tots els mots amb accent del primer i el segon paràgraf, diferenciant entre: (1) mots aguts, (2) mots plans, (3) mots esdrúixols]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb un company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original

EXPOSICIÓ ORAL > Els pops se socialitzen (quasi) com les persones * [EXERCICI > fes un resum del text; temps per a l’exposició oral: 40-60 segons]

L’oració *. La concordança de gènere en el sintagma nominal. La concordança de nombre en el sintagma nominal [EXERCICIS > escriu, al quadern: a) tres oracions amb algun error de concordança de gènere al SN, b) tres oracions amb qualque error de concordança de nombre en el SN, c) oracions amb les següents estructures -i funcions, quan s’indiqui-: (1) verb, (2) determinant + determinant possessiu + nom + SPrep/CN + verb + SAdv/CCM, (3) determinant + nom + SAdj + verb + SN/CD + SPrep/CI, (4) determinant + nom + SPrep/CN+ verb + SN/CD + SAdv/CCL, (5) determinant + nom + adjectiu + verb + SN/CD + SPrep/CCT, (6) SAdv/CCT + determinant + nom + verb + SPrep/CCL, (7) SPrep/CCL + determinant + nom + adjectiu + verb + SPrep/CCT]

La derivació: prefixació i sufixació [EXERCICIS > al quadern; a) escriu set mots amb prefix, el lexema -mot primitiu- dels quals comenci per p, b, m, n, r, s i x, b) escriu deu mots amb sufix (atenció a la diferenciació entre flexió i derivació), el lexema -mot primitiu- dels quals acabi en a, e, i, o, u, s, l, r, m, n, ny i g, c) escriu cinc oracions, cadascuna amb dos mots que duguin prefix i sufix alhora]

COMPRENSIÓ ORAL > el món de la moda (vídeo del programa ‘caçadors de paraules’; 21m) [EXERCICI > feis grups de quatre alumnes i: (1) cada grup prepara sis preguntes sobre el contingut de la lectura, (2) cada grup fa una pregunta diferent a cadascun dels altres grups, (3) es valora el número de respostes correctes fet per cada grup]

REDACCIÓ > treball a Blogger: T’agrada llegir? Fes una entrada, d’un mínim de deu línies i acompanyada d’una imatge significativa a la part superior dreta, sobre el teu interès per la lectura

RAMON LLULL

Literatura Edat Mitjana i Humanisme * (segles IX-XIV; esquema) [estudi]

Europa: 1.000 anys d’història * (animació, 4m) [extra]

Història de Catalunya. Segles XI-XIII – Dragui * (TVC, documental-animació, 45m) [extra]

Auca de Jaume I ‘el Conquistador’ (1208-1276) * [extra]

Auca de Ramon Llull (1232-1316) * [extra]

Ramon Llull * (TVC, documental, 60m) [EXERCICI > treball a Blogger; visualitza el documental i fes-ne un resum detallat]

Jo, Ramon Llull * (TVC, documental-ficció, 95m) [extra]

COMPRENSIÓ LECTORA > Ramon Llull [EXERCICI > grup de dos alumnes; creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol Tema 01. Ramon Llull: Llibre de les bèsties i contestau les preguntes sobre aquest fragment del Llibre de les bèsties *]

Tema 2

El gènere teatral [EXERCICI > grup de quatre alumnes; creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol Tema 02. El gènere teatral i aportau informació, de manera ordenada, sobre els següents aspectes: a) caracterització, b) el text teatral, c) l’estructura, d) el discurs teatral, e) l’espai, f) gèneres i subgèneres dramàtics; quan acabeu l’activitat compartiu el document amb el vostre professor amb permís d’editar]

L’accentuació: accent obert i accent tancat * [EXERCICIS > escriu, al quadern: a) deu mots aguts, dels quals: (1) tres substantius amb é/és/én, (2) tres substantius amb è/ès/èn, (3) dos adjectius amb ó/ós, (4) dos adjectius amb ò/òsb) dotze mots plans, dels quals: (1) tres mots amb é, (2) tres mots amb è, (3) tres mots amb ó, (4) tres mots amb ò, c) dotze mots esdrúixols, dels quals: (1) tres mots amb é, (2) tres mots amb è, (3) tres mots amb ó, (4) tres mots amb ò, d) dues frases que contenguin alhora dos mots amb é i dos mots amb ó, un dels quals sigui mot agut, dos siguin mots plans i un sigui mot esdrúixol, e) dues frases que contenguin alhora dos mots amb è i dos mots amb ò, un dels quals sigui mot agut, dos siguin mots plans i un sigui mot esdrúixol]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb un company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original

COMPRENSIÓ LECTORA > Els mites i la mitologia * (Teseu, Minotaure, Ariadna, Dèdal i Ícar) [EXERCICIS > comprensió lectora i memòria: a) llegeix el text i cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern, b) feis grups de quatre alumnes i: (1) cada grup prepara sis preguntes sobre el contingut de la lectura, (2) cada grup fa una pregunta diferent a cadascun dels altres grups, (3) es valora el número de respostes correctes fet per cada grup]

L’oració *. La concordança de gènere en el sintagma nominal. La concordança de nombre en el sintagma nominal [EXERCICIS > al quadern: a) escriu tres oracions amb algun error de concordança de gènere al SN, b) escriu tres oracions amb qualque error de concordança de nombre en el SN, c) escriu oracions amb les següents estructures -i funcions, quan s’indiqui: (1) verb, (2) determinant + determinant possessiu + nom + SPrep/CN + verb + SAdv/CCM, (3) determinant + nom + SAdj + verb + SN/CD + SPrep/CI, (4) determinant + nom + SPrep/CN+ verb + SN/CD + SAdv/CCL, (5) determinant + nom + adjectiu + verb + SN/CD + SPrep/CCT, (6) SAdv/CCT + determinant + nom + verb + SPrep/CCL, (7) SPrep/CCL + determinant + nom + adjectiu + verb + SPrep/CCT

La derivació: prefixació i sufixació [EXERCICIS > al quadern; a) escriu set mots amb prefix, el lexema -mot primitiu- dels quals comenci per p, b, m, n, r, s i x, b) escriu deu mots amb sufix (atenció a la diferenciació entre flexió i derivació), el lexema -mot primitiu- dels quals acabi en a, e, i, o, u, s, l, r, m, n, ny i g, c) escriu cinc oracions, cadascuna amb dos mots que duguin prefix i sufix alhora]

REDACCIÓ > treball a Blogger: T’agrada llegir? Fes una entrada, d’un mínim de deu línies i acompanyada d’una imatge significativa a la part superior dreta, sobre el teu interès per la lectura

AUSIÀS MARCH

Literatura Renaixement i Decadència * (segles XV-XVIII; esquema) [estudi]

Ausiàs March * (Edu3.cat, documental, 11m) [estudi]

Ausiàs March: Veles e vents * (text poema * cantat per Raimon, 4m) [estudi]

Ausiàs March * (TVV, documental, 28m) [EXERCICI > treball a Blogger; visualitza el documental i fes-ne un resum detallat]

COMPRENSIÓ LECTORA > Ausiàs March [EXERCICI > grup de dos alumnes; creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol Tema 01. Ramon Llull: Llibre de les bèsties i contestau les preguntes sobre aquest fragment del Llibre de les bèsties *]

Tema 3

LLENGUA

L’accent diacrític (normes 2017)

JOANOT MARTORELL

Literatura Renaixement i Decadència * (segles XV-XVIII; esquema) [estudi]

Joanot Martorell * (documental, 8m) [estudi]

Joanot Martorell * (TVV, documental, 55m) [EXERCICI > treball a Blogger; visualitza el documental i fes-ne un resum detallat]

.

SEGON TRIMESTRE

Tema 4

LLENGUA

 

LITERATURA

Literatura Renaixement i Decadència * (segles XV-XVIII; esquema) [estudi]

Els Xuetes, crònica dels jueus conversos de Mallorca * (IB3, documental, 50m) [EXERCICI > treball a Blogger; visualitza el documental i fes-ne un resum detallat]

Guerra de Successió. 1714 El cas dels catalans * (TVC, documental, 76m) [extra]

H – El paper de les dones a la Guerra de Successió * (curtmetratge, 34m) [extra]

Guerra de Successió a Mallorca. La Resistència (1715-2015) * (documental, 30m) [EXERCICI > treball a Blogger; visualitza el documental i fes-ne un resum detallat]

La persecució política de la llengua catalana * [extra]

Tema 5

LLENGUA

LITERATURA

Literatura Renaixença i Modernisme * (segle XIX; esquema) [estudi]

La Renaixença * (Edu3.cat, documental, 25m) [estudi]

Jacint Verdaguer * (Viure i escriure, documental, 57m) [EXERCICI > treball a Blogger; visualitza el documental i fes-ne un resum detallat]

Jacint Verdaguer: Lo comte Arnau * (text poema * recitat, 4m) [estudi]

Joan Alcover: La Balanguera * (text poema * cantat per Maria del Mar Bonet, 4m) [estudi]

Miquel Costa i Llobera: El pi de Formentor * (text poema * cantat per Maria del Mar Bonet, 5m; versió recitada per nins *, 3m) [estudi]

Tema 6

LLENGUA

LITERATURA

Literatura Renaixença i Modernisme * (segle XIX; esquema) [estudi]

Àngel Guimerà * (Edu3.cat, documental, 18m) [estudi]

Àngel Guimerà: Mar i cel * (representació de Dagoll Dagom; fragment promocional, 5m) [estudi]

Àngel Guimerà: Terra baixa * (pel·lícula, 100m) [extra]

Tema 7

LLENGUA

LITERATURA

Literatura Renaixença i Modernisme * (segle XIX; esquema) [estudi]

Narcís Oller * (Edu3.cat, documental, 15m) [estudi]

.

TERCER TRIMESTRE

Tema 8

LLENGUA

LITERATURA

Literatura Renaixença i Modernisme * (segle XIX; esquema) [estudi]

Joan Maragall: La vaca cega * (poema recitat, 4m); Cant espiritual * (poema recitat, 4m); Oda a Espanya * (poema recitat, 2m; text poema *) [estudi]

Tema 9

LLENGUA

LITERATURA

Literatura Renaixença i Modernisme * (segle XIX; esquema) [estudi]

Santiago Rusiñol, motor del modernisme * (TVC, documental, 30m) [EXERCICI > treball a Blogger; visualitza el documental i fes-ne un resum detallat]

Tema 10

LLENGUA

LITERATURA

Literatura Renaixença i Modernisme * (segle XIX; esquema) [estudi]

Víctor Català – Caterina Albert * (Viure i escriure, documental, 65m) [extra]

Tema 11

LLENGUA

LITERATURA

.

Anuncis