Llengua 3r ESO (en procés d’elaboració; per al curs 2019-2020)

Recursos d’aula específics per a Llengua catalana a 3r d’ESO

1a avaluació > Tema 1 // Tema 2

2a avaluació > Tema 3 – Tema 4 // Tema 5Tema 6

3a avaluació > Tema 7 – Tema 8 // Tema 9Tema 10 – Tema 11

.

Diccionari Llengua Catalana (Institut Estudis Catalans)

Diccionari Llengua Catalana Multilingüe

Traductor Apertium

Música de poetes: cançons i poesia catalana a Internet

.

Google Classroom

BLOGGER

Google Drive

Google Fotos

.

INTRODUCCIÓ

Qualificació: dues proves escrites cada avaluació, una d’aquestes sobre la lectura obligatòria (2 punts: 1 punt l’examen i 1 punt la lectura); expressió oral (2 punts); feina a classe i a casa (4 punts); competències i actituds (2 punts).

S’ha d’aprovar la comprensió i l’expressió escrita (dictat i redacció), la comprensió i l’expressió oral (usos lingüístics a classe, exposició oral i lectura en veu alta), la lectura literària trimestral obligatòria, la feina a classe i a casa (inclou Google Drive, Blogger i quadern d’activitats) i les competències * i les actituds (“Deures dels alumnes”, Capítol III del Títol II del Decret 121/2010 *, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears) per aprovar l’avaluació.

.

Llibres de lectura obligatòria

Hi ha una obra literària de lectura obligatòria per a cada avaluació. També pots fer una altra lectura de caràcter extraordinari, amb un treball associat que t’indicarà el professor o la professora: aquesta activitat podrà tenir una valoració de fins a 0.25 punts, que seran afegits a la nota global de fi de curs (aquesta haurà de ser superior a 5/10 punts per aplicar la millora en la qualificació final).

.

PRIMER TRIMESTRE

Tema 1

La narrativa [EXERCICI > grup de quatre alumnes; creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol Tema 01. La narrativa i aportau informació, de manera ordenada, sobre els següents aspectes: a) característiques del gènere narratiu, b) les tècniques narratives, c) l’estructura de la trama, d) el punt de vista, e) el narrador o veu narrativa, f) els personatges, g) el temps, h) l’espai, i) els gèneres narratius; quan acabeu l’activitat compartiu el document amb el vostre professor amb permís d’editar]

Les correspondències so/grafia (I) * i correspondències so/grafia (II) *. L’alfabet *. El dígraf *. La síl·laba (tònica i àtona) *. La síl·laba (I) * i síl·laba (II) *. El diftong i el hiat (I) * i diftong i el hiat (II) *. Les normes d’accentuació (I) * i normes d’accentuació (II) * [EXERCICIS > a partir del text sobre l’edifici de l’IES Joan Alcover *, indica al quadern: a) cinc mots que no presentin correspondència exacta so-grafia en el català de Mallorca, b) deu mots que duguin dígraf, diferenciant entre (1) cinc mots en què podem separar el dígraf en dues síl·labes independents, (2) cinc mots en què no es pot separar el dígraf en síl·labes diferents, c) tots els mots amb diftong, diferenciant entre: (1) mots amb diftong creixent, (2) mots amb diftong decreixent, d) tres mots amb hiat, e) tots els mots amb accent gràfic del primer i el segon paràgraf, diferenciant entre: (1) mots aguts, (2) mots plans, (3) mots esdrúixols]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb un company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original

EXPOSICIÓ ORAL > Els pops se socialitzen (quasi) com les persones * [EXERCICI > fes al quadern un esquema/guió del text; temps per a l’exposició oral: 50-70 segons]

L’oració *. Les normes de concordança *. La concordança de gènere en el sintagma nominal *. La concordança de nombre en el sintagma nominal * [EXERCICIS > escriu al quadern: a) tres oracions amb algun error de concordança de gènere al SN, b) tres oracions amb qualque error de concordança de nombre en el SN, c) oracions amb les següents estructures -i funcions, quan s’indiqui-: (1) verb, (2) determinant + determinant possessiu + nom + SPrep/CN + verb + SAdv/CCM, (3) determinant + nom + SAdj + verb + SN/CD + SPrep/CI, (4) determinant + nom + SPrep/CN + verb + SN/CD + SAdv/CCL, (5) determinant + nom + adjectiu + verb + SN/CD + SPrep/CCT, (6) SAdv/CCT + determinant + nom + verb + SPrep/CCL, (7) SPrep/CCL + determinant + nom + adjectiu + verb + SPrep/CCT]

LÈXIC > escriu a Blogger cinc frases, cadascuna de les quals contengui alhora almenys quatre mots del vocabulari d’atletisme (has de fer servir tots els mots de la fitxa)

COMPRENSIÓ ORAL > el món de la moda (vídeo del programa ‘caçadors de paraules’; 21m) [EXERCICI > comprensió oral i memòria; feis grups de quatre alumnes i: (1) cada grup prepara set preguntes sobre el contingut del vídeo, (2) cada grup fa una pregunta diferent a cadascun dels altres grups, (3) es valora el número de respostes correctes fet per cada grup]

La derivació *: prefixació * i sufixació * [EXERCICIS > escriu al quadern: a) set mots amb prefix, el lexema -mot primitiu- dels quals comenci per p, b, m, n, r, s i x, b) deu mots amb sufix (atenció a la diferenciació entre flexió i derivació *), el lexema -mot primitiu- dels quals acabi en a, e, i, o, u, s, l, r, m, n, ny i g, c) cinc oracions, cadascuna amb dos mots que duguin prefix i sufix alhora]

REDACCIÓ > treball a Blogger: T’agrada llegir? Fes una entrada, d’un mínim de deu línies i acompanyada d’una imatge significativa a la part superior dreta, sobre el teu interès per la lectura (gèneres, temàtica, personatges, escriptors/escriptores…)

RAMON LLULL

Literatura Edat Mitjana i Humanisme * (segles IX-XIV; esquema) [estudi]

Europa: 1.000 anys d’història * (animació, 4m) [extra]

Història de Catalunya. Segles XI-XIII – Dragui * (TVC, documental-animació, 45m) [extra]

Auca de Jaume I ‘el Conquistador’ (1208-1276) * [extra]

Auca de Ramon Llull (1232-1316) * [extra]

Ramon Llull* (TVC, documental, 60m) [EXERCICI > treball a Blogger; visualitza el documental i fes-ne un resum detallat]

Jo, Ramon Llull * (TVC, documental-ficció, 95m) [extra]

ANÀLISI LITERÀRIA > Ramon Llull [EXERCICI > grup de dos alumnes; creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol Tema 01. Ramon Llull: Llibre de les bèsties i contestau les preguntes * sobre el fragment del Llibre de les bèsties; quan acabeu l’activitat compartiu el document amb el vostre professor amb permís d’editar]

Tema 2

El gènere teatral * [EXERCICI > grup de quatre alumnes; creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol Tema 02. El gènere teatral i aportau informació, de manera ordenada, sobre els següents aspectes: a) caracterització, b) el text teatral, c) l’estructura, d) el discurs teatral, e) l’espai, f) gèneres i subgèneres dramàtics; quan acabeu l’activitat compartiu el document amb el vostre professor amb permís d’editar]

L’accentuació: accent obert i accent tancat * [EXERCICIS > escriu, al quadern: a) deu mots aguts, dels quals: (1) tres substantius amb é/és/én, (2) tres substantius amb è/ès/èn, (3) dos adjectius amb ó/ós, (4) dos adjectius amb ò/òsb) dotze mots plans, dels quals: (1) tres mots amb é, (2) tres mots amb è, (3) tres mots amb ó, (4) tres mots amb ò, c) dotze mots esdrúixols, dels quals: (1) tres mots amb é, (2) tres mots amb è, (3) tres mots amb ó, (4) tres mots amb ò, d) dues frases en què cadascuna contengui alhora dos mots amb é i dos mots amb ó, un dels quals sigui mot agut, dos siguin mots plans i un sigui mot esdrúixol, e) dues frases que contenguin alhora dos mots amb è i dos mots amb ò, un dels quals sigui mot agut, dos siguin mots plans i un sigui mot esdrúixol]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb un company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original

EXPOSICIÓ ORAL > grup de tres alumnes [EXERCICI > tres amics decidiu fer un viatge i us trobau en la següent situació comunicativa: (1) un de vosaltres vol viatjar al lloc X, (2) un altre membre del grup té uns gustos o interessos completament diferents i proposa d’anar a Y, (3) el tercer company de viatge ha de trencar l’empat triant entre X i Y o bé proposant una destinació alternativa Z que pugui ser acceptada pels seus amics; temps per a l’exposició oral: 4-6 minuts. Podeu fer ús de presentació multimèdia; recursos de suport per a la presentació oral: Google Drive Presentacions/Prezi/emaze o format PDF o vídeo]

L’adjectiu *. L’oració subordinada adjectiva *. L’oració de relatiu * [EXERCICIS > al quadern: a) escriu cinc adjectius que presentin variació de gènere i de nombre a les quatre formes, b) escriu tres adjectius que presentin variació de gènere només a les dues formes del singular, c) escriu tres adjectius que presentin variació de gènere només a les dues formes del plural, d) escriu cinc oracions que incloguin una clàusula subordinada adjectiva, dues de les quals siguin oracions de relatiu]

COMPRENSIÓ LECTORA > Els mites i la mitologia * (Teseu, Minotaure, Ariadna, Dèdal i Ícar) [EXERCICIS > a) llegeix el text i cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern, b) comprensió lectora i memòria; feis grups de quatre alumnes i: (1) cada grup prepara set preguntes sobre el contingut de la lectura, (2) cada grup fa una pregunta diferent a cadascun dels altres grups, (3) es valora el número de respostes correctes fet per cada grup]

LÈXIC > escriu a Blogger cinc frases, cadascuna de les quals contengui alhora almenys quatre mots del vocabulari de bàsquet (has de fer servir tots els mots de la fitxa)

La composició * [EXERCICIS > al quadern; a) escriu dos mots compostos per a cadascuna de les següents combinacions: (1) substantiu + substantiu = substantiu [exemple: capicua], (2) substantiu + adjectiu = adjectiu [exemple: camacurt], (3) substantiu + verb = verb [exemple: capficar], (4) verb + substantiu = substantiu [exemple: tallaungles], (5) adjectiu + substantiu = substantiu [exemple: altaveu]b) escriu vint mots compostos que incloguin alhora dues de les partícules gregues següents [exemple: telègraf]: (1) antropo-, biblio-, crono-, xeno-, esquizo-, foto-, hexa-, micro-, tele-, psico-, (2) -grafia, -fília, -scopi, -frènia, -teràpia, -fàgia, -metre, -ònim, -fòbia, -teca, c) escriu deu mots compostos inventats originals, dels quals: (1) cinc mots compostos que semblin de caràcter popular; exemple: zeromotivat], (2) cinc mots compostos que semblin cultismes; exemple: microteca]

LECTURA EN VEU ALTA > lectura en veu alta d’un fragment (aproximadament una pàgina de lliure elecció) de l’obra de lectura obligatòria corresponent a la primera avaluació

REDACCIÓ > treball a Blogger: T’agrada escriure? Fes una entrada, d’un mínim de deu línies i acompanyada d’una imatge significativa a la part superior dreta, sobre el teu interès per l’escriptura (gèneres, temàtica, punt de vista narratiu, personatges…)

AUSIÀS MARCH

Literatura Renaixement i Decadència * (segles XV-XVIII; esquema) [estudi]

Ausiàs March * (Edu3.cat, documental, 11m) [estudi]

Auca d’Ausiàs March * [extra]

Ausiàs March * (TVV, documental, 28m) [EXERCICI > treball a Blogger; visualitza el documental i fes-ne un resum detallat]

Ausiàs March: Veles e vents * (vídeo del poema cantat per Raimon; text poema (original) *; text poema (adaptació al català actual) * [estudi]

ANÀLISI LITERÀRIA > Ausiàs March [EXERCICI > grup de dos alumnes; creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol Tema 02. Ausiàs March: Veles e vents i contestau les preguntes * sobre el poema Veles e vents; quan acabeu l’activitat compartiu el document amb el vostre professor amb permís d’editar]

Tema 3

La poesia: anàlisi mètrica (I) *, anàlisi mètrica (II); figures retòriques *; temes i tòpics poètics * [EXERCICI > grup de quatre alumnes; creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol Tema 03. La poesia i aportau informació, de manera ordenada i clarament exemplificada, sobre els següents aspectes: a) anàlisi mètrica: mesura dels versos, estrofisme, tipus de rimes, b) figures retòriques: (1) recursos fònics, (2) recursos morfosintàctics, (3) recursos semàntics, c) temes poètics, d) tòpics literaris; quan acabeu l’activitat compartiu el document amb el vostre professor amb permís d’editar] [EXERCICI > comenta els aspectes formals (estrofes, mètrica, rima i ritme) del poema La vaca cega *, de Joan Maragall; al quadern]

L’accent diacrític (normes 2017) * i la dièresi * [EXERCICIS > a) escriu al quadern una frase per a cada parell de monosíl·labs que es diferencien ortogràficament perquè un d’ells duu accent diacrític (els dos mots han d’aparèixer a la mateixa frase; exemple: Mon pare vol fer la volta al món.), b) escriu al quadern deu mots que duguin dièresi i al costat d’aquests escriu almenys un mot de la mateixa família que dugui accent a la mateixa vocal (exemple: països – país)]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb un company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original

EXPOSICIÓ ORAL > Deliciós o repugnant? On és la frontera del gust? * [EXERCICI > fes al quadern un esquema/guió del text; temps per a l’exposició oral: 50-70 segons]

Els pronoms personals forts * [EXERCICIS > al quadern: fes les dues activitats que hi ha a la pàgina web enllaçada i corregeix les teves respostes segons el solucionari adjunt]

Els pronoms personals febles * [EXERCICIS > al quadern: fes les dues activitats que hi ha a la pàgina web enllaçada i corregeix les teves respostes segons el solucionari adjunt]

COMPRENSIÓ ORAL > el suport vital bàsic * (vídeo; 11m) [EXERCICI > comprensió oral i memòria; feis grups de quatre alumnes i: (1) cada grup prepara set preguntes sobre el contingut del vídeo, (2) cada grup fa una pregunta diferent a cadascun dels altres grups, (3) es valora el número de respostes correctes fet per cada grup]

LÈXIC > escriu a Blogger cinc frases, cadascuna de les quals contengui alhora almenys quatre mots del vocabulari de ciclisme (has de fer servir tots els mots de la fitxa)

L’habilitació * [EXERCICIS > crea un document a Google Drive amb el títol Tema 03. L’habilitació i contesta les sis preguntes * de la unitat didàctica; quan acabis l’activitat comparteix el document amb el teu professor amb permís d’editar]

REDACCIÓ > treball a Blogger: T’agrada el cinema? Fes una entrada, d’un mínim de deu línies i acompanyada d’una imatge significativa a la part superior dreta, sobre el teu interès pel cinema (pel·lícules, actors/actrius, direcció, filmació…)

JOANOT MARTORELL

Literatura Renaixement i Decadència * (segles XV-XVIII; esquema) [estudi]

Joanot Martorell * (documental, 8m) [estudi]

Auca de Joanot Martorell * [extra]

Joanot i Tirant: lletres i batalles * (documental-ficció; 40m) [extra]

Joanot Martorell * (TVV, documental, 55m) [EXERCICI > treball a Blogger; visualitza el documental i fes-ne un resum detallat]

EQUIP D’INVESTIGACIÓ > Joanot Martorell [EXERCICI > grup de quatre alumnes; creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol Tema 03. Joanot Martorell: Tirant lo Blanc i contestau les preguntes d’aquest webquest sobre Joanot Martorell i la seva gran obra Tirant lo Blanc, tenint en compte la següent distribució de tasques: un historiador, dos aventurers i un fotògraf; quan acabeu l’activitat compartiu el document amb el vostre professor amb permís d’editar]

.

SEGON TRIMESTRE

Tema 4

La comunicació verbal i no verbal * [EXERCICI > grup de quatre alumnes; a) creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol Tema 04. La comunicació verbal i no verbal i aportau informació sobre la comunicació no verbal, especialment pel que fa a la interpretació del llenguatge corporal; b) a partir de la informació del document anterior, elaborau una presentació multimèdia que us serveixi de suport per a una exposició oral amb una durada de 3-4 minuts; recursos de suport per a la presentació oral: Google Drive Presentacions/Prezi/emaze o format PDF o vídeo; quan acabeu l’activitat compartiu els documents amb el vostre professor amb permís d’editar]

EXPOSICIÓ ORAL > presentació del treball sobre la comunicació no verbal, amb el suport de la presentació multimèdia realitzada; temps per a l’exposició oral: 3-4 minuts]

La vocal neutra a/e (I) * i vocal neutra a/e (II) * [EXERCICIS > a) fes els tretze exercicis de la pàgina, amb compleció i correcció en línia, b) a partir del text Què és l’adolescència? *, indica al quadern: (1) substantius i adjectius que segueixen la regla general per a l’escriptura de la vocal neutra, (2) substantius i adjectius que són excepcions a la regla general, (3) posa exemples de desinències verbals que duguin el so de vocal neutra a la penúltima o a l’última lletra del mot i explica la norma ortogràfica que en regeix l’escriptura]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb un company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original

El verb (I): els verbs regulars; els modes i temps verbals [EXERCICIS > en línia: practica la conjugació de ‘verbs populars’ de les distintes categories amb diferents temps verbals del mode indicatiu; temps per a la pràctica: una sessió completa]

LÈXIC > escriu a Blogger cinc frases, cadascuna de les quals contengui alhora almenys quatre mots del vocabulari de gimnàstica (has de fer servir tots els mots de la fitxa)

La formació històrica del lèxic català * [EXERCICIS > al quadern: a) escriu set mots d’origen àrab que no comencin per al-, b) escriu set mots d’origen castellà que no acabin en -o, c) escriu set mots d’origen italià que no tenguin relació amb la música i el teatre, d) escriu set mots d’origen francès que no tenguin relació amb la cuina, e) escriu set mots d’origen anglès que no tenguin relació amb la tecnologia, la ciència i els esports] [EXERCICIS > crea un document a Google Drive amb el títol Tema 04. Paraules patrimonials i cultismes i contesta les cinc preguntes * de la unitat didàctica; quan acabis l’activitat comparteix el document amb el teu professor amb permís d’editar]

COMPRENSIÓ LECTORA > Els vuit indicadors que mostren la desigualtat entre homes i dones * [EXERCICIS > a) llegeix el text i cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern, b) comprensió lectora i memòria; feis grups de quatre alumnes i: (1) cada grup prepara set preguntes sobre el contingut de la lectura, (2) cada grup fa una pregunta diferent a cadascun dels altres grups, (3) es valora el número de respostes correctes fet per cada grup]

REDACCIÓ > treball a Blogger: T’agrada la música? Fes una entrada, d’un mínim de deu línies i acompanyada d’una imatge significativa a la part superior dreta, sobre el teu interès per la música (estils, cantants, instruments…)

CULTURA I SOCIETAT SEGLES XVI a XVIII

Literatura Renaixement i Decadència * (segles XV-XVIII; esquema) [estudi]

Els Xuetes, crònica dels jueus conversos de Mallorca * (IB3, documental, 50m) [EXERCICI > treball a Blogger; visualitza el documental i fes-ne un resum detallat]

Guerra de Successió. 1714 El cas dels catalans * (TVC, documental, 76m) [extra]

H – El paper de les dones a la Guerra de Successió * (curtmetratge, 34m) [extra]

Guerra de Successió a Mallorca. La Resistència (1715-2015) * (documental, 30m) [EXERCICI > treball a Blogger; visualitza el documental i fes-ne un resum detallat]

La persecució política de la llengua catalana * [extra]

EQUIP D’INVESTIGACIÓ > la ‘decadència’ de la literatura catalana culta [EXERCICI > grup de quatre alumnes; creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol Tema 04. Cultura i societat a Mallorca (segles XVI a XVIII) i contestau les preguntes *, tenint en compte la següent distribució de tasques: un coordinador-revisor, dos investigadors-redactors i un grafista-dissenyador responsable de la presentació gràfica i d’elaborar un document multimèdia com a suport d’una exposició oral; recursos de suport per a la presentació oral: Google Drive Presentacions/Prezi/emaze o format PDF o vídeo; quan acabeu l’activitat compartiu els dos treballs amb el vostre professor amb permís d’editar]

Tema 5

Els textos periodístics (I): notícia, crònica i reportatge * [EXERCICIS > a) al quadern; posa títol als tres textos de l’apartat de comprensió lectora *, b) crea un document a Google Drive amb el títol Tema 05. La notícia i redacta dues notícies seguint les indicacions de l’apartat d’expressió escrita *; quan acabis l’activitat comparteix el document amb el teu professor amb permís d’editar, c) grup de quatre alumnes; creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol Tema 05. La crònica i el reportatge i redactau una crònica o un reportatge sobre una sortida didàctica que hagueu fet recentment; quan acabeu l’activitat compartiu el document amb el vostre professor amb permís d’editar]

Les vocals o/u àtones (I) * i vocals o/u àtones (II) * [EXERCICIS > a) fes els disset exercicis de la pàgina, amb compleció i correcció en línia, b) al quadern: (1) escriu tres frases cadascuna de les quals contengui alhora un nom o un adjectiu acabat en -o i un nom o un adjectiu acabat en -u, (2) escriu cinc frases que contenguin alhora un mot popular i un cultisme de la mateixa família * que es diferenciïn en l’ús de la o i la u en síl·laba àtona, (3) escriu cinc frases que contenguin alhora tres mots que poden presentar dificultats * en l’ús de la o i la u en síl·laba àtona]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb un company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original

El verb (II): els verbs irregulars [EXERCICIS > en línia: practica la conjugació de ‘verbs populars’ de les distintes categories amb diferents temps verbals del mode subjuntiu; temps per a la pràctica: una sessió completa]

LÈXIC > escriu a Blogger cinc frases, cadascuna de les quals contengui alhora almenys quatre mots del vocabulari d’handbol (has de fer servir tots els mots de la fitxa)

Les propietats textuals *; els registres lingüístics * [EXERCICIS > a) crea un document a Google Drive amb el títol Tema 05. Les propietats textuals i fes tots els exercicis sobre coherència, cohesió, adequació i correcció *; quan acabis l’activitat comparteix el document amb el teu professor amb permís d’editar, b) en línia, fes l’activitat sobre registres lingüístics]

COMPRENSIÓ ORAL > el pilot automàtic (vídeo; documental 52m) [EXERCICI > comprensió oral i memòria; feis grups de quatre alumnes i: (1) cada grup prepara set preguntes sobre el contingut del vídeo, (2) cada grup fa una pregunta diferent a cadascun dels altres grups, (3) es valora el número de respostes correctes fet per cada grup]

REDACCIÓ > treball a Blogger: T’agrada viatjar? Fes una entrada, d’un mínim de deu línies i acompanyada d’una imatge significativa a la part superior dreta, sobre el teu interès pels viatges (llocs, estils, companys, activitats…)

JACINT VERDAGUER

Literatura Renaixença i Modernisme * (segle XIX; esquema) [estudi]

La Renaixença * (Edu3.cat, documental, 25m) [estudi]

Jacint Verdaguer * (Viure i escriure, documental, 57m) [EXERCICI > treball a Blogger; visualitza el documental i fes-ne un resum detallat]

Jacint Verdaguer: Lo comte Arnau * (text poema *; recitat, 4m) [estudi]

Joan Alcover: La Balanguera * (text poema *; cantat per Maria del Mar Bonet, 4m) [estudi]

Miquel Costa i Llobera: El pi de Formentor * (cantat per Maria del Mar Bonet, 5m; text poema *; versió recitada per nins *, 3m) [estudi]

EQUIP D’INVESTIGACIÓ > la ‘renaixença’ de la literatura catalana culta [EXERCICI > grup de quatre alumnes; creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol Tema 05. Cultura i societat a Mallorca (segle XIX) i contestau les preguntes *, tenint en compte la següent distribució de tasques: un coordinador-revisor, dos investigadors-redactors i un grafista-dissenyador responsable de la presentació gràfica i d’elaborar un document multimèdia com a suport d’una exposició oral; recursos de suport per a la presentació oral: Google Drive Presentacions/Prezi/emaze o format PDF o vídeo; quan acabeu l’activitat compartiu els dos treballs amb el vostre professor amb permís d’editar]

Tema 6 ++

Els textos periodístics (II): l’entrevista * [EXERCICIS > a) crea un document a Google Drive amb el títol Tema 06. L’entrevista (I) i entrevista’t a tu mateix: hi ha d’haver preguntes sobre l’institut, caràcter, amistats, aficions…; quan acabis l’activitat comparteix el document amb el teu professor amb permís d’editar, b) grup de dos alumnes; creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol Tema 06. L’entrevista (II) i redactau una entrevista en profunditat a una persona que considereu d’especial interès per la seva vida i/o per la seva obra (teniu en compte que us pot servir també per a l’exposició oral); quan acabeu l’activitat compartiu el document amb el vostre professor amb permís d’editar]

EXPOSICIÓ ORAL > grup de dos alumnes [EXERCICI > preparau una entrevista en profunditat: (1) tema i personatge de lliure elecció, (2) l’entrevistador mostra un bon coneixement del tema i/o del personatge, (3) to ‘versemblant’, independentment de la realitat o la ficció del contingut; temps per a l’exposició oral: 3-5 minuts; podeu fer ús de presentació multimèdia; recursos de suport per a la presentació oral: Google Drive Presentacions/Prezi/emaze o format PDF o vídeo]

Les consonants b/v * [EXERCICIS > fes els divuit exercicis de la pàgina, amb compleció i correcció en línia]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb un company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original

El verb (III): les formes no personals i les perífrasis verbals * [EXERCICIS > en línia: practica la conjugació de verbs de les distintes categories amb diferents formes no personals del verb; temps per a la pràctica: una sessió completa]

LÈXIC > escriu a Blogger cinc frases, cadascuna de les quals contengui alhora almenys quatre mots del vocabulari de muntanyisme (has de fer servir tots els mots de la fitxa)

La precisió lèxica * [EXERCICIS > al quadern: a) reescriu aquest text corregint els errors de , b) reescriu aquest text corregint els errors de ]

COMPRENSIÓ LECTORA > El còctel que enganxa més els joves * [EXERCICIS > a) llegeix el text i cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern, b) comprensió lectora i memòria; feis grups de quatre alumnes i: (1) cada grup prepara set preguntes sobre el contingut de la lectura, (2) cada grup fa una pregunta diferent a cadascun dels altres grups, (3) es valora el número de respostes correctes fet per cada grup]

LECTURA EN VEU ALTA > lectura en veu alta d’un fragment (aproximadament una pàgina de lliure elecció) de l’obra de lectura obligatòria corresponent a la segona avaluació

REDACCIÓ > treball a Blogger: T’agrada l’esport? Fes una entrada, d’un mínim de deu línies i acompanyada d’una imatge significativa a la part superior dreta, sobre el teu interès per l’esport (pràctica, seguiment…)

ÀNGEL GUIMERÀ

Literatura Renaixença i Modernisme * (segle XIX; esquema) [estudi]

Àngel Guimerà * (Edu3.cat, documental, 18m) [estudi]

Àngel Guimerà: Mar i cel * (representació de Dagoll Dagom; fragment promocional, 5m) [estudi]

Àngel Guimerà: Terra baixa * (pel·lícula, 100m) [extra]

ANÀLISI LITERÀRIA > Ausiàs March [EXERCICI > grup de dos alumnes; creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol Tema 02. Ausiàs March: Veles e vents i contestau les preguntes * sobre el poema Veles e vents; quan acabeu l’activitat compartiu el document amb el vostre professor amb permís d’editar]

Tema 7 ***

La narrativa [EXERCICI > grup de quatre alumnes; creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol Tema 01. La narrativa i aportau informació, de manera ordenada, sobre els següents aspectes: a) característiques del gènere narratiu, b) les tècniques narratives, c) l’estructura de la trama, d) el punt de vista, e) el narrador o veu narrativa, f) els personatges, g) el temps, h) l’espai, i) els gèneres narratius; quan acabeu l’activitat compartiu el document amb el vostre professor amb permís d’editar]

Les correspondències so/grafia (I) i correspondències so/grafia (II) *. L’alfabet *. El dígraf *. La síl·laba (tònica i àtona) *. La síl·laba (I) i síl·laba (II) *. El diftong i el hiat (I) i diftong i el hiat (II) *. Les normes d’accentuació (I) i normes d’accentuació (II) * [EXERCICIS > a partir del text sobre l’edifici de l’IES Joan Alcover *, indica, al quadern: a) cinc mots que no presentin correspondència exacta so-grafia en el català de Mallorca, b) deu mots que duguin dígraf, diferenciant entre (1) cinc mots en què podem separar el dígraf en dues síl·labes independents, (2) cinc mots en què no es pot separar el dígraf en síl·labes diferents, c) tots els mots amb diftong, diferenciant entre: (1) mots amb diftong creixent, (2) mots amb diftong decreixent, d) tres mots amb hiat, e) tots els mots amb accent del primer i el segon paràgraf, diferenciant entre: (1) mots aguts, (2) mots plans, (3) mots esdrúixols]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb un company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original

EXPOSICIÓ ORAL > Els pops se socialitzen (quasi) com les persones * [EXERCICI > fes un esquema/guió/resum del text; temps per a l’exposició oral: 40-60 segons]

L’oració *. Les normes de concordança *. La concordança de gènere en el sintagma nominal. La concordança de nombre en el sintagma nominal [EXERCICIS > escriu, al quadern: a) tres oracions amb algun error de concordança de gènere al SN, b) tres oracions amb qualque error de concordança de nombre en el SN, c) oracions amb les següents estructures -i funcions, quan s’indiqui-: (1) verb, (2) determinant + determinant possessiu + nom + SPrep/CN + verb + SAdv/CCM, (3) determinant + nom + SAdj + verb + SN/CD + SPrep/CI, (4) determinant + nom + SPrep/CN+ verb + SN/CD + SAdv/CCL, (5) determinant + nom + adjectiu + verb + SN/CD + SPrep/CCT, (6) SAdv/CCT + determinant + nom + verb + SPrep/CCL, (7) SPrep/CCL + determinant + nom + adjectiu + verb + SPrep/CCT]

LÈXIC > escriu a Blogger cinc frases, cadascuna de les quals contengui alhora almenys quatre mots del vocabulari de natació (has de fer servir tots els mots de la fitxa)

La derivació: prefixació i sufixació [EXERCICIS > al quadern; a) escriu set mots amb prefix, el lexema -mot primitiu- dels quals comenci per p, b, m, n, r, s i x, b) escriu deu mots amb sufix (atenció a la diferenciació entre flexió i derivació), el lexema -mot primitiu- dels quals acabi en a, e, i, o, u, s, l, r, m, n, ny i g, c) escriu cinc oracions, cadascuna amb dos mots que duguin prefix i sufix alhora]

COMPRENSIÓ ORAL > la ciutat intel·ligent (vídeo; documental 50m) [EXERCICI > comprensió oral i argumentació; feis grups de quatre alumnes i: (1) cada grup prepara sis preguntes sobre el contingut del vídeo, (2) cada grup fa una pregunta diferent a cadascun dels altres grups, (3) es valora el número de respostes correctes fet per cada grup]

REDACCIÓ > treball a Blogger: T’agrada la cuina? Fes una entrada, d’un mínim de deu línies i acompanyada d’una imatge significativa a la part superior dreta, sobre el teu interès per la gastronomia (cuinar, menjar…)

NARCÍS OLLER

Literatura Renaixença i Modernisme * (segle XIX; esquema) [estudi]

Narcís Oller * (Edu3.cat, documental, 15m) [estudi]

ANÀLISI LITERÀRIA >

.

TERCER TRIMESTRE

Tema 8 ***

La narrativa [EXERCICI > grup de quatre alumnes; creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol Tema 01. La narrativa i aportau informació, de manera ordenada, sobre els següents aspectes: a) característiques del gènere narratiu, b) les tècniques narratives, c) l’estructura de la trama, d) el punt de vista, e) el narrador o veu narrativa, f) els personatges, g) el temps, h) l’espai, i) els gèneres narratius; quan acabeu l’activitat compartiu el document amb el vostre professor amb permís d’editar]

Les correspondències so/grafia (I) i correspondències so/grafia (II) *. L’alfabet *. El dígraf *. La síl·laba (tònica i àtona) *. La síl·laba (I) i síl·laba (II) *. El diftong i el hiat (I) i diftong i el hiat (II) *. Les normes d’accentuació (I) i normes d’accentuació (II) * [EXERCICIS > a partir del text sobre l’edifici de l’IES Joan Alcover *, indica, al quadern: a) cinc mots que no presentin correspondència exacta so-grafia en el català de Mallorca, b) deu mots que duguin dígraf, diferenciant entre (1) cinc mots en què podem separar el dígraf en dues síl·labes independents, (2) cinc mots en què no es pot separar el dígraf en síl·labes diferents, c) tots els mots amb diftong, diferenciant entre: (1) mots amb diftong creixent, (2) mots amb diftong decreixent, d) tres mots amb hiat, e) tots els mots amb accent del primer i el segon paràgraf, diferenciant entre: (1) mots aguts, (2) mots plans, (3) mots esdrúixols]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb un company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original

EXPOSICIÓ ORAL > Els pops se socialitzen (quasi) com les persones * [EXERCICI > fes un esquema/guió/resum del text; temps per a l’exposició oral: 40-60 segons]

L’oració *. Les normes de concordança *. La concordança de gènere en el sintagma nominal. La concordança de nombre en el sintagma nominal [EXERCICIS > escriu, al quadern: a) tres oracions amb algun error de concordança de gènere al SN, b) tres oracions amb qualque error de concordança de nombre en el SN, c) oracions amb les següents estructures -i funcions, quan s’indiqui-: (1) verb, (2) determinant + determinant possessiu + nom + SPrep/CN + verb + SAdv/CCM, (3) determinant + nom + SAdj + verb + SN/CD + SPrep/CI, (4) determinant + nom + SPrep/CN+ verb + SN/CD + SAdv/CCL, (5) determinant + nom + adjectiu + verb + SN/CD + SPrep/CCT, (6) SAdv/CCT + determinant + nom + verb + SPrep/CCL, (7) SPrep/CCL + determinant + nom + adjectiu + verb + SPrep/CCT]

LÈXIC > escriu a Blogger cinc frases, cadascuna de les quals contengui alhora almenys quatre mots del vocabulari de futbol (has de fer servir tots els mots de la fitxa)

La derivació: prefixació i sufixació [EXERCICIS > al quadern; a) escriu set mots amb prefix, el lexema -mot primitiu- dels quals comenci per p, b, m, n, r, s i x, b) escriu deu mots amb sufix (atenció a la diferenciació entre flexió i derivació), el lexema -mot primitiu- dels quals acabi en a, e, i, o, u, s, l, r, m, n, ny i g, c) escriu cinc oracions, cadascuna amb dos mots que duguin prefix i sufix alhora]

COMPRENSIÓ LECTORA > La temperatura del mar pujar més de pressa del que es preveia * [EXERCICIS > a) llegeix el text i cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern, b) comprensió lectora i memòria; feis grups de quatre alumnes i: (1) cada grup prepara set preguntes sobre el contingut de la lectura, (2) cada grup fa una pregunta diferent a cadascun dels altres grups, (3) es valora el número de respostes correctes fet per cada grup]

REDACCIÓ > treball a Blogger: T’agrada llegir? Fes una entrada, d’un mínim de deu línies i acompanyada d’una imatge significativa a la part superior dreta, sobre el teu interès per la lectura

JOAN MARAGALL

Literatura Renaixença i Modernisme * (segle XIX; esquema) [estudi]

Joan Maragall: La vaca cega * (poema recitat, 4m); Cant espiritual * (poema recitat, 4m); Oda a Espanya * (poema recitat, 2m; text poema *) [estudi]

Tema 9 ***

La narrativa [EXERCICI > grup de quatre alumnes; creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol Tema 01. La narrativa i aportau informació, de manera ordenada, sobre els següents aspectes: a) característiques del gènere narratiu, b) les tècniques narratives, c) l’estructura de la trama, d) el punt de vista, e) el narrador o veu narrativa, f) els personatges, g) el temps, h) l’espai, i) els gèneres narratius; quan acabeu l’activitat compartiu el document amb el vostre professor amb permís d’editar]

Les correspondències so/grafia (I) i correspondències so/grafia (II) *. L’alfabet *. El dígraf *. La síl·laba (tònica i àtona) *. La síl·laba (I) i síl·laba (II) *. El diftong i el hiat (I) i diftong i el hiat (II) *. Les normes d’accentuació (I) i normes d’accentuació (II) * [EXERCICIS > a partir del text sobre l’edifici de l’IES Joan Alcover *, indica, al quadern: a) cinc mots que no presentin correspondència exacta so-grafia en el català de Mallorca, b) deu mots que duguin dígraf, diferenciant entre (1) cinc mots en què podem separar el dígraf en dues síl·labes independents, (2) cinc mots en què no es pot separar el dígraf en síl·labes diferents, c) tots els mots amb diftong, diferenciant entre: (1) mots amb diftong creixent, (2) mots amb diftong decreixent, d) tres mots amb hiat, e) tots els mots amb accent del primer i el segon paràgraf, diferenciant entre: (1) mots aguts, (2) mots plans, (3) mots esdrúixols]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb un company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original

EXPOSICIÓ ORAL > Els pops se socialitzen (quasi) com les persones * [EXERCICI > fes un esquema/guió/resum del text; temps per a l’exposició oral: 40-60 segons]

L’oració *. Les normes de concordança *. La concordança de gènere en el sintagma nominal. La concordança de nombre en el sintagma nominal [EXERCICIS > escriu, al quadern: a) tres oracions amb algun error de concordança de gènere al SN, b) tres oracions amb qualque error de concordança de nombre en el SN, c) oracions amb les següents estructures -i funcions, quan s’indiqui-: (1) verb, (2) determinant + determinant possessiu + nom + SPrep/CN + verb + SAdv/CCM, (3) determinant + nom + SAdj + verb + SN/CD + SPrep/CI, (4) determinant + nom + SPrep/CN+ verb + SN/CD + SAdv/CCL, (5) determinant + nom + adjectiu + verb + SN/CD + SPrep/CCT, (6) SAdv/CCT + determinant + nom + verb + SPrep/CCL, (7) SPrep/CCL + determinant + nom + adjectiu + verb + SPrep/CCT]

La derivació: prefixació i sufixació [EXERCICIS > al quadern; a) escriu set mots amb prefix, el lexema -mot primitiu- dels quals comenci per p, b, m, n, r, s i x, b) escriu deu mots amb sufix (atenció a la diferenciació entre flexió i derivació), el lexema -mot primitiu- dels quals acabi en a, e, i, o, u, s, l, r, m, n, ny i g, c) escriu cinc oracions, cadascuna amb dos mots que duguin prefix i sufix alhora]

COMPRENSIÓ ORAL > el món de la moda (vídeo del programa ‘caçadors de paraules’; 21m) [EXERCICI > comprensió oral i memòria; feis grups de quatre alumnes i: (1) cada grup prepara sis preguntes sobre el contingut del vídeo, (2) cada grup fa una pregunta diferent a cadascun dels altres grups, (3) es valora el número de respostes correctes fet per cada grup]

REDACCIÓ > treball a Blogger: T’agrada llegir? Fes una entrada, d’un mínim de deu línies i acompanyada d’una imatge significativa a la part superior dreta, sobre el teu interès per la lectura

SANTIAGO RUSIÑOL

Literatura Renaixença i Modernisme * (segle XIX; esquema) [estudi]

Santiago Rusiñol, motor del modernisme * (TVC, documental, 30m) [EXERCICI > treball a Blogger; visualitza el documental i fes-ne un resum detallat]

Tema 10 ***

La narrativa [EXERCICI > grup de quatre alumnes; creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol Tema 01. La narrativa i aportau informació, de manera ordenada, sobre els següents aspectes: a) característiques del gènere narratiu, b) les tècniques narratives, c) l’estructura de la trama, d) el punt de vista, e) el narrador o veu narrativa, f) els personatges, g) el temps, h) l’espai, i) els gèneres narratius; quan acabeu l’activitat compartiu el document amb el vostre professor amb permís d’editar]

Les correspondències so/grafia (I) i correspondències so/grafia (II) *. L’alfabet *. El dígraf *. La síl·laba (tònica i àtona) *. La síl·laba (I) i síl·laba (II) *. El diftong i el hiat (I) i diftong i el hiat (II) *. Les normes d’accentuació (I) i normes d’accentuació (II) * [EXERCICIS > a partir del text sobre l’edifici de l’IES Joan Alcover *, indica, al quadern: a) cinc mots que no presentin correspondència exacta so-grafia en el català de Mallorca, b) deu mots que duguin dígraf, diferenciant entre (1) cinc mots en què podem separar el dígraf en dues síl·labes independents, (2) cinc mots en què no es pot separar el dígraf en síl·labes diferents, c) tots els mots amb diftong, diferenciant entre: (1) mots amb diftong creixent, (2) mots amb diftong decreixent, d) tres mots amb hiat, e) tots els mots amb accent del primer i el segon paràgraf, diferenciant entre: (1) mots aguts, (2) mots plans, (3) mots esdrúixols]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb un company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original

EXPOSICIÓ ORAL > Els pops se socialitzen (quasi) com les persones * [EXERCICI > fes un esquema/guió/resum del text; temps per a l’exposició oral: 40-60 segons]

L’oració *. Les normes de concordança *. La concordança de gènere en el sintagma nominal. La concordança de nombre en el sintagma nominal [EXERCICIS > escriu, al quadern: a) tres oracions amb algun error de concordança de gènere al SN, b) tres oracions amb qualque error de concordança de nombre en el SN, c) oracions amb les següents estructures -i funcions, quan s’indiqui-: (1) verb, (2) determinant + determinant possessiu + nom + SPrep/CN + verb + SAdv/CCM, (3) determinant + nom + SAdj + verb + SN/CD + SPrep/CI, (4) determinant + nom + SPrep/CN+ verb + SN/CD + SAdv/CCL, (5) determinant + nom + adjectiu + verb + SN/CD + SPrep/CCT, (6) SAdv/CCT + determinant + nom + verb + SPrep/CCL, (7) SPrep/CCL + determinant + nom + adjectiu + verb + SPrep/CCT]

La derivació: prefixació i sufixació [EXERCICIS > al quadern; a) escriu set mots amb prefix, el lexema -mot primitiu- dels quals comenci per p, b, m, n, r, s i x, b) escriu deu mots amb sufix (atenció a la diferenciació entre flexió i derivació), el lexema -mot primitiu- dels quals acabi en a, e, i, o, u, s, l, r, m, n, ny i g, c) escriu cinc oracions, cadascuna amb dos mots que duguin prefix i sufix alhora]

COMPRENSIÓ LECTORA > Els deu reptes de la humanitat * [EXERCICIS > a) llegeix el text i cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern, b) comprensió lectora i memòria; feis grups de quatre alumnes i: (1) cada grup prepara set preguntes sobre el contingut de la lectura, (2) cada grup fa una pregunta diferent a cadascun dels altres grups, (3) es valora el número de respostes correctes fet per cada grup]

LECTURA EN VEU ALTA > lectura en veu alta d’un fragment (aproximadament una pàgina de lliure elecció) de l’obra de lectura obligatòria corresponent a la tercera avaluació

REDACCIÓ > treball a Blogger: T’agrada llegir? Fes una entrada, d’un mínim de deu línies i acompanyada d’una imatge significativa a la part superior dreta, sobre el teu interès per la lectura

VÍCTOR CATALÀ (CATERINA ALBERT)

Literatura Renaixença i Modernisme * (segle XIX; esquema) [estudi]

Víctor Català (Caterina Albert) * (Viure i escriure, documental, 65m) [extra]

Tema 11 ***

La narrativa [EXERCICI > grup de quatre alumnes; creau un document únic d’ús col·lectiu a Google Drive amb el títol Tema 01. La narrativa i aportau informació, de manera ordenada, sobre els següents aspectes: a) característiques del gènere narratiu, b) les tècniques narratives, c) l’estructura de la trama, d) el punt de vista, e) el narrador o veu narrativa, f) els personatges, g) el temps, h) l’espai, i) els gèneres narratius; quan acabeu l’activitat compartiu el document amb el vostre professor amb permís d’editar]

Les correspondències so/grafia (I) i correspondències so/grafia (II) *. L’alfabet *. El dígraf *. La síl·laba (tònica i àtona) *. La síl·laba (I) i síl·laba (II) *. El diftong i el hiat (I) i diftong i el hiat (II) *. Les normes d’accentuació (I) i normes d’accentuació (II) * [EXERCICIS > a partir del text sobre l’edifici de l’IES Joan Alcover *, indica, al quadern: a) cinc mots que no presentin correspondència exacta so-grafia en el català de Mallorca, b) deu mots que duguin dígraf, diferenciant entre (1) cinc mots en què podem separar el dígraf en dues síl·labes independents, (2) cinc mots en què no es pot separar el dígraf en síl·labes diferents, c) tots els mots amb diftong, diferenciant entre: (1) mots amb diftong creixent, (2) mots amb diftong decreixent, d) tres mots amb hiat, e) tots els mots amb accent del primer i el segon paràgraf, diferenciant entre: (1) mots aguts, (2) mots plans, (3) mots esdrúixols]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb un company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original

EXPOSICIÓ ORAL > Els pops se socialitzen (quasi) com les persones * [EXERCICI > fes un esquema/guió/resum del text; temps per a l’exposició oral: 40-60 segons]

L’oració *. Les normes de concordança *. La concordança de gènere en el sintagma nominal. La concordança de nombre en el sintagma nominal [EXERCICIS > escriu, al quadern: a) tres oracions amb algun error de concordança de gènere al SN, b) tres oracions amb qualque error de concordança de nombre en el SN, c) oracions amb les següents estructures -i funcions, quan s’indiqui-: (1) verb, (2) determinant + determinant possessiu + nom + SPrep/CN + verb + SAdv/CCM, (3) determinant + nom + SAdj + verb + SN/CD + SPrep/CI, (4) determinant + nom + SPrep/CN+ verb + SN/CD + SAdv/CCL, (5) determinant + nom + adjectiu + verb + SN/CD + SPrep/CCT, (6) SAdv/CCT + determinant + nom + verb + SPrep/CCL, (7) SPrep/CCL + determinant + nom + adjectiu + verb + SPrep/CCT]

La derivació: prefixació i sufixació [EXERCICIS > al quadern; a) escriu set mots amb prefix, el lexema -mot primitiu- dels quals comenci per p, b, m, n, r, s i x, b) escriu deu mots amb sufix (atenció a la diferenciació entre flexió i derivació), el lexema -mot primitiu- dels quals acabi en a, e, i, o, u, s, l, r, m, n, ny i g, c) escriu cinc oracions, cadascuna amb dos mots que duguin prefix i sufix alhora]

COMPRENSIÓ ORAL > el món de la moda (vídeo del programa ‘caçadors de paraules’; 21m) [EXERCICI > comprensió oral i memòria; feis grups de quatre alumnes i: (1) cada grup prepara sis preguntes sobre el contingut del vídeo, (2) cada grup fa una pregunta diferent a cadascun dels altres grups, (3) es valora el número de respostes correctes fet per cada grup]

REDACCIÓ > treball a Blogger: T’agrada llegir? Fes una entrada, d’un mínim de deu línies i acompanyada d’una imatge significativa a la part superior dreta, sobre el teu interès per la lectura

JOSEP CARNER

.

 

Anuncis