Llengua 2n ESO

Recursos d’aula específics per a Llengua catalana a 2n d’ESO

PELC. Programa Ensenyament de la Llengua Catalana

Diccionari Llengua Catalana (Institut Estudis Catalans)

Diccionari Llengua Catalana Multilingüe

Traductor Apertium

.

BLOGGER

Google Classroom

Google Drive

Google Fotos

.

INTRODUCCIÓ

Qualificació: tres proves escrites cada avaluació, una d’aquestes sobre la lectura obligatòria (3 punts: 1 punt cadascun dels dos exàmens i 1 punt la lectura); expressió oral (2 punts); feina a classe i a casa (4 punts); actitud (1 punt).

S’ha d’aprovar la comprensió i l’expressió escrita (dictat i redacció), la comprensió i l’expressió oral (usos lingüístics a classe, exposició oral i lectura en veu alta), la lectura literària trimestral obligatòria, la feina a classe i a casa (PELC, Blogger i quadern d’activitats) i l’actitud (“Deures dels alumnes”, Capítol III del Títol II del Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears) per aprovar l’avaluació.

PELC: (1) entra al programa i registra’t com a nou usuari fent servir l’adreça amb extensió nom.llinatge@iesjoanalcover.cat, (2) segueix les instruccions del missatge rebut a Gmail, (3) dins el programa, vés a ‘dades personals’, selecciona el centre d’estudi que t’indiqui el professor i pitja el botó ‘afegir’; posteriorment el professor t’assignarà una aula específica on has de fer les activitats indicades a cada tema.

 

Llibres de lectura obligatòria

Música de poetes: cançons i poesia catalana a Internet.

.

PRIMER TRIMESTRE

Tema 1

La comunicació humana (pàg. 1) [PELC] * (gràfic1gràfic2) *  [=LC 1r]. La comunicació humana verbal i no verbal (imatges) * [=LC 1r]

Importància del ‘referent’ i el ‘context’: Quatre-tres-tres (directe), dels Amics de les Arts (lletra) * [Exercicis; al quadern] *

Funcions del llenguatge * [Exercici: escriu una frase en cadascuna de les sis funcions del llenguatge; al quadern]

Lectura: El viatge del Sergi a Mallorca: ruta de pedra en sec * (Atenció!: hi ha bastants errors ortogràfics i gramaticals: intenta localitzar-los i indica la forma estàndard correcta) [Exercici: descriu un viatge o una sortida que hagis fet; a Blogger]

Llegir i comprendre: Tot el que li cal saber a una zebra per sobreviure a la sabana (Glops intermedi, text i exercicis 1-2-3-4; en línia)

Els sons vocàlics i els sons consonàntics [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > ortografia > els sons i les grafies (alfabet: exercicis 2-3; dígrafs: exercici 2; correspondència sons-grafies: exercicis 3-4) + la síl·laba (síl·laba tònica i àtona: exercicis 2-4-5; separació de síl·labes: exercicis 3-4; diftongs: exercicis 1-2-3-4-5)]

Lectura: El llop de la cova d’en Benet (rondalla del Principat de Catalunya) *

Categories lèxiques o gramaticals (pàg. 1 a 9) + Oració. El sintagma [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > sintaxi > l’oració simple > oració, el sintagma (exercicis 1-2-3-4-5-6)] * [Exercicis 1 + Exercicis 2; al quadern] *

Polisèmia (exemple *) [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > lèxic > la polisèmia i l’homonímia > polisèmia i homonímia (exercicis 1-2-3)] *

Música d’autor: Corr, d’Anegats (lletra) *

Lectura: Auca de les bèsties *

Tema 2

El resum d’un text * (Com es fa un esquema? *. Com es fa un resum? * [=LC 1r])

Com fer una bona presentació. Com dissenyar bones diapositives [Recursos de suport per a la presentació oral: Google Drive Presentacions/Prezi/emaze o format PDF o vídeo (Kizoa)]

Lectura: Ca de bestiar (gos d’atura, vídeo 2m) * (gossos antióssos, vídeo 3m) * (races autòctones) * [Exercici: fes un esquema i un resum del text sobre el ca de bestiar; al quadern]

Llegir i comprendre: Infografies (Glops intermedi, text i exercicis 1-2-3-4; en línia)

Repassada separació de síl·labes i diftongs [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > ortografia > la síl·laba > separació de síl·labes: exercici 1; diftongs: exercicis 1-2-3-4-5)] *

Les consonants: b/v [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > ortografia > les consonants > b/v (exercicis 4-5-6)] *

Pronoms tònics: personals (Atenció!: els determinants també poden funcionar com a pronoms: PELC > coneixements gramaticals > morfologia > els determinants) [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > morfologia > els pronoms > pronoms personals forts (exercicis 2-3)] *. [Exercicis (pronoms personals, demostratius i possessius): imprimeix el document o copia la pregunta i contesta al quadern] *

Sinonímia [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > lèxic > la sinonímia i l’antonímia > sinonímia i antonímia (exercicis 1-2-3-4-5)] *

Música d’autor: Boig per tu, de Sau (entrevista amb Pep Sala, 6m; en quartet de corda, 4m; amb copa i globus, 2m) * [Cap Pela, I feel good (la veu com instrument musical)]

Lectura: Auca del pa amb tomàquet *

Tema 3

Textos expositius: l’exposició de fets, idees i conceptes * [Exercici: descriu el que succeeix a Tolerantia o a Blackface (curtmetratges, 7m); exposició oral en grup de 3 alumnes] * [Exercicis: Caspar David Friedrich, El caminant davant un mar de boira; treball en grup de 3 alumnes (no podeu ser els mateixos del treball anterior); publicació al bloc] * [Exercicis: contesta al quadern (exercicis 1-2-3) i a Blogger (exercici 4)] *

Les consonants: s/z (essa sonora); s/ss/c/ç (essa sorda) [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > ortografia > les consonants > s/z, s/ss/c/ç (exercicis 5-6-7-8-9)] *

Pronoms febles [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > morfologia > els pronoms > pronoms personals febles (exercicis 1-2-3-4)] *

Antonímia [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > lèxic > la sinonímia i l’antonímia > sinonímia i antonímia (exercicis 6-7-8)] *

Música d’autor: Seguirem lluitant, de Els Catarres *

Lectura: Auca de Joan Alcover *

.

SEGON TRIMESTRE

Tema 4

El text argumentatiu * [Exercicis: El venedor de fum (curtmetratge, 7m); activitats de resum i comprensió, al quadern] * [Exercicis: anunci de Goldieblox (versió de la cançó Girls de Beastie Boys); activitats de traducció i comentari; tot al bloc] * [Exercici: exposició oral en grup de 2 alumnes]

Les consonants: g/j, tg/tj x/ix, tx/ig [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > ortografia > les consonants > g/j, x/ix, tx/ig (exercicis 6-7-8-9)] *

Preposicions [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > morfologia > la preposició > preposicions (exercicis 3-4-5-6-9)] *

Conjuncions [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > morfologia > la conjució > conjuncions (exercicis 3-4-5-6-7)] *

Adverbis [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > morfologia > l’adverbi > adverbis (exercicis 1-6-7-8-9)] *

Homonímia [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > lèxic > la polisèmia i l’homonímia >polisèmia i homonímia (exercicis 4-5)] *

Música d’autor: Camins, de Sopa de Cabra (versió celta amb una roda, 2m) *

Lectura: Auca del medi ambient *

Tema 5

El text instructiu * [Com es fa formatge, llet formatjada i brossat (YouTube, 7m)] * [Exercici: exposició oral individual; procés d’elaboració d’un producte d’alimentació o un objecte casolà; pots utilitzar imatges o vídeo com a complement (recursos de suport per a la presentació oral: Google Drive Presentacions/Prezi/emaze o format PDF o vídeo [Kizoa]) (exemple)]

Les consonants: p/b, t/d, c/g [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > ortografia > les consonants > p/b, t/d, c/g (exercicis 4-5-6-7-8-9)] *

El verb: conjugació verbs regularsformes verbals compostes; conjugació verbs irregulars [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > morfologia > el verb > el verb, caracterització (exercici 2) + verbs regulars, conjugació (exercicis 1-2-3-4-5-6-7) + formes verbals compostes (exercicis 1-2-3-4) + verbs irregulars, conjugació (exercicis 1-2-3-4-5-6-7-8-9] *

Paraules derivades: afixos (prefixos, sufixos, infixos; derivació i flexió) [Exercicis PELC  > coneixements gramaticals > lèxic > la formació de paraules  > derivació (exercicis 1-2-3-4-5-6-7)] *

Llegir i comprendre: Raspall (Glops inicial, text i exercicis 1-2-3-4; en línia)

Música d’autor: Corren (lletra), de Gossos (entrevista amb Natxo Tarrés, 7m; en quartet de corda, 3m; amb una tanca, 2m; versió a l’estudi, 5m) *

Lectura: Auca dels rellotges de sol *

Tema 6

La cançó. La cançó popular folklòrica o tradicional (Don Blasco -romanç popular, de Nou Romancer-; Mallorca -glosat vs. rap-; Menorca; Eivissa i Formentera) *. La cançó popular actual [Exercicis sobre la cançó; al quadern *] [Exercicis 1-4-5 sobre el romanç ‘Don Blasco’; al quadern *]

Mètrica catalana (teoria i exercicis) [Taller de gloses *; exercicis al quadern. Fes també una glosa completa sobre l’institut Joan Alcover i publica-la a Blogger] [Comenta els aspectes formals (estrofes, mètrica, rima i ritme) del poema La vaca cega de Joan Maragall; al quadern]

Les consonants: l/l·l/llr/rr [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > ortografia > les consonants > l/l·l/ll (exercicis 5-6-7-8-9) + r/rr (exercici 3)] *

El sintagma nominal. El sintagma verbal [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > sintaxi > l’oració simple > sintagma nominal, el subjecte (exercicis 1-2-3-4-5-6) + sintagma verbal, complements (exercicis 1-2-3-4-5-6)] *

Tipus de diccionaris *. El diccionari visual. Diccionari visual (general, bàsic) *. Diccionari visual català-xinès. Diccionari visual català-àrab [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > lèxic > diccionaris (exercicis 1-2-3-4)]

Tema 7

La Nova Cançó (Lluís Llach [L’estacalletra], Maria del Mar Bonet [Què volen aquesta gent?lletra], Raimon [Jo vinc d’un silencilletra], La Trinca [Ai la censura! – lletra]; Biel Majoral [Sóc català – lletra], Al Mayurka [No ens fareu callarlletra], UC, [En aquesta illa tan pobra – lletra]) *. El rock català [Exercici: explica quin tipus de música moderna en català t’agrada més i posa exemples de cançons i de cantants solistes o grups musicals; a Blogger]

La diversitat lingüística: global i local (Les llengües de la immigració a les illes Balears -web) *. Origen i evolució del català * (Vikipèdia puntuació mundial; Google i l’estat del català a la xarxa; dades presència internacional de la llengua catalana) (imatges) * [Exercicis; grup de 2 alumnes; preguntes breus (activitats indicades al punt 4 de la pàgina web enllaçada), al quadern; i la gran pregunta individual, sobre el futur de la llengua catalana, a Blogger]

Les consonants: m/n/nyh [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > ortografia > les consonants > m/n/mp/ny (exercicis 5-6-7) + h (exercicis 3-4)] *

El complement directe i el complement indirecte [Exercicis 1 + Exercicis 2; al quadern] *

L’Univers. La Terra (imatges). L’hora catalana * [Lectura i exercicis; al quadern]

Música d’autor: Per jo i tots es ciclistes, d’Antònia Font (lletra) *

.

TERCER TRIMESTRE

Tema 8

El text narratiu (I) *. Estructura de la narració (II) * [Exercici: crea un text narratiu a partir del curtmetratge The Memory of Fountain; a Blogger] *

El text descriptiu: característiques de la descripció * [Exercici: exposició oral amb elements narratius i descriptius a partir de les imatges del document; grup de 2 alumnes] *

La narrativa breu. El conte *. Contes populars o tradicionals (rondalla; faula –La cigala i la formiga–; llegenda –El drac de na Coca– *); contes literaris o cultes (Pere Calders, catorze microcontes) [Exercici: fes una narració breu que segueixi el model d’una faula o d’una llegenda tradicionals; a Blogger]

L’accent: normes d’accentuacióaccent obert i accent tancat; accent diacrític [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > ortografia > l’accentuació i la dièresi > normes d’accentuació (exercicis 6-7-8-9) + accent obert i accent tancat (exercicis 5-6-7-8)] *

El complement preposicional (o complement de règim verbal), el complement predicatiu i el complement circumstancial (temps, lloc, manera, instrument, companyia, causa, quantitat) [Exercicis 1 + Exercicis 2; al quadern] *

Lèxic: paisatges; l’interior; la costa *. El temps meteorològic; la rosa dels vents * (Els vents del món *, vídeo de la cançó de Maria del Mar Bonet *) [Exercici: memoritza els noms populars dels vents * i associa’ls amb la direcció; control oral] [Exercici: descriu una cala mallorquina; a Blogger]

Llegir i comprendre: Butlletí meteorològic (Glops intermedi, vídeo i exercicis 1-2-3-4; en línia)

Lectura: Auca dels picapedrers *

Tema 9

El retrat *. Narració biogràfica i autobiogràfica. El diari personal [Exercici: biografia d’un savi de la ciència; a Blogger] [Exercici: autobiografia feta amb Google Drive Presentacions/Prezi/emaze o format PDF o vídeo (Kizoa) per a presentació oral]

La dièresi i l’apòstrof [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > ortografia > l’accentuació i la dièresi > dièresi (exercicis 4-5-6-7-8-9) + coneixements gramaticals > ortografia > signes > apòstrof (exercicis 3-4)] *

L’atribut [Exercicis 1 + Exercicis 2; al quadern] *

Els animals: vertebrats i invertebrats *; races autòctones (web); fantàstics (gàrgoles de les catedrals gòtiques); en perill d’extinció (http://pgalindote.blogspot.com.es, http://animalsenperill-raizacarla.blogspot.com.es/) [Exercici: descriu un animal fantàstic, o d’una espècie autòctona, o que estigui en perill d’extinció; a Blogger]

Música de poetes: Porcàudio amb lletra del poema de Josep Carner, cantat per Francesc Ten i Marc Egea (presència dels animals a la literatura popular i culta)

Lectura: Auca del bon boletaire *

Tema 10

La poesia *. Poesia visual [Exercici: crea un poema visual amb PIXLR o l’editor de dibuixos de Google Drive i penja’l a Blogger (exemples a Google Fotos)] [Exercici: lectura d’un poema en veu alta a classe (mínim 10 versos); Música de poetes: cançons i poesia catalana]

Les vocals a/e àtones [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > ortografia > les vocals > ortografia de a/e àtones (exercicis 6-7-8-9)] *

Llegir i comprendre: Entrevista a Albert Bosch (Glops intermedi, text i exercicis 1-2-3-4; en línia)

Els pronoms febles. La substitució pronominal [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > morfologia > els pronoms > pronoms personals febles (exercicis 1-2-3-4)] [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > sintaxi > l’oració simple > substitució pronominal (exercicis 1-2-3-4-5-6-7-8)] *

L’espectacle [Exercici: descriu un espectacle (no pot ser la projecció d’una pel·lícula) al qual hagis assistit; a Blogger]

Lectura: Auca de Ramon Llull *

Tema 11

El text teatral *. Dagoll Dagom, Mar i cel (4m) *; Xesc Forteza, Majorica (8m) *.  [Exercicis; en línia *]

Les vocals o/u àtones [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > ortografia > les vocals > ortografia de o/u àtones (exercicis 6-7-8-9)] *

Marcadors i connectors textuals [Exercici; al quadern *]

Refranys; dites i frases fetes [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > lèxic > els modismes i els refranys > modismes i refranys (exercicis 5-6-7-8)]

Exercicis: ús del pronom hi; ús del pronom en (en línia)

Música d’autor: No ve d’un pam, de La Trinca (vídeo amb lletra) *

.

Anuncis